top of page

Waarom

Voor wie het niet lukt om zelf de financiën te beheren kan beschermingsbewind een uitkomst zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verstandelijke beperking, dementie, verslaving, psychiatrische problematiek of schulden. 

​E&M financieel beheer wordt op verzoek van de aanvrager door de kantonrechter benoemd als bewindvoerder en daarmee verantwoordelijk voor het beheer van diens inkomen en vermogen. Inkomen en vermogen worden vervolgens op professionele wijze door ons beheerd. Jaarlijks leggen wij rekening en verantwoording af aan de rechtbank over het gevoerde bewind. 

Wat zijn de taken van de bewindvoerder?
De beschermingsbewinder heeft als hoofdtaak het beheren en beschermen van het vermogen van de klant. Jaarlijks

legt de bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter. Hierbij geeft hij per klant het totaalbedrag aan van: 

 • het ontvangen inkomen;

 • het totaalbedrag van de vaste lasten;

 • een overzicht van de betaalde schulden indien van toepassing;

 • het saldotegoed van het begin en het einde van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd. 


De bewindvoerder voert gedurende het jaar de administratie over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld. 
Daarbij verzorgt hij (waar van toepassing) de volgende zaken:

 • aangifte inkomstenbelasting (box 1); 

 • aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag;

 • aanvragen van een uitkering;

 • aanvragen kwijtschelding gemeentebelasting en waterschapsbelasting;

 • indienen aanvraag AWBZ;

 • afsluiten van verzekeringen;

 • contact onderhouden met hulpverleners;

 • betaling van de vaste lasten;

 • behandeling en eventuele doorzending van post.
   

Wanneer eindigt de taak van een bewindvoerder?

 • door tijdsverloop, indien hij voor een bepaalde periode was benoemd;

 • door ontslag wat aan de bewindvoerder door de kantonrechter wordt verleend;

 • door overlijden van de onder bewind gestelde.

Kosten

De tarieven van beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). De actuele tarieven vindt u hieronder. De gemeente betaalt via bijzondere bijstand (een deel van) de kosten wanneer u onvoldoende draagkracht heeft om deze zelf te kunnen betalen. Wij dienen de aanvraag voor bijzondere bijstand voor u in wanneer u daar recht op heeft.

beschermingsbewind

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën te regelen. Beschermingsbewind kan dan uitkomst bieden. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. 


Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken.

Alleenstaande
€ 751,14
€ 133,10
€ 172,12

€ 469,48
€ 281,93
€   93,90

Echtpaar & Samenwonenden
€ 901,45
€ 159,52
€ 206,51

€ 469,48
€ 338,80
€   93,90

Tarieven 2024 inclusief BTW

Intake (eenmalige kosten)
Maandkosten bewind
Maandkosten bij problematische schulden

Verhuizing/verkoop/ontruiming woning

Eindrekening & Verantwoording
Uurtarief bijzondere werkzaamheden

(na machtiging door kantonrechter)

Kwaliteitscontrole

E&M financieel beheer is sinds 1 augustus 2014 lid van de BPBI (tegenwoordig HORUS). Na een toelatingsaudit is het lidmaatschap toegekend. Sindsdien is ieder jaar een vervolgaudit uitgevoerd. HORUS behartigt de belangen van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders en bewaakt de kwaliteit van hun dienstverlening. Binnen HORUS kunnen leden kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen, onder andere via studiedagen.

Naast de audit van de branchevereniging wordt ook door het Kwaliteitsbureau CBM van de Rechtspraak jaarlijks getoetst of E&M financieel beheer benoembaar blijft als bewindvoerder. Dit wordt bepaald op basis van de audit en in te dienen stukken.

bottom of page